Christina Pazsitzky & Tom Segura’s 2013 High & Tight Comedy Tour – Houston, TX